Category Archives: Ako je to vo svete

Dánsko – The Crowning Touch

Projekt globálnej zmeny vizuálnej identity štátnej správy v Dánsku bol začatý v roku 1990 a trval viac ako desať rokov. Do projektu s názvom The Crowning Touch (Dotyk koruny) boli zapojené všetky inštitúcie, ktoré mali právo používať vo svojej komunikácii symbol dánskej kráľovskej koruny, celkovo zahŕňal 12 štátnych inštitúcíí. Hlavným dôvodom rozhodnutia pre vytvorenie novej vizuálnej identity štátnej správy bola jej reštrukturalizácia, ktorá si vyžiadala zmeny v spôsobe komunikácie a prezentácie. Zo starých konzervatívnych vykonávateľov administratívy sa mali stať agenti, ktorí sprostredkúvali styk medzi štátom a občanmi a medzi súkromným a verejným sektorom.
Novú vizuálnu identitu vytvorilo štúdio Kontrapunkt, pod vedením Bo Linnemanna. Redizajn sa netýkal len vytvorenia logotypu, ale celej komunikačnej sféry inštitúcií – vnútornej aj vonkajšej komunikácie.V mnohých prípadoch sa týkal aj orientačných systémov v budovách sídiel inštitúcií, keďže aj tie prešli stavebnou rekonštrukciou. Základom a spoločným prvkom vizuálnej identity jednotlivých inštitúcií sa stala dánska kráľovská koruna, ktorá bola rôzne tvarovo štylizovaná tak, aby vyjadrovala poslanie alebo činnosť konkrétnej inštitúcie a zároveň vyjadrovala príslušnosť k Dánsku, historické korene a tradičné hodnoty.


Riešenie vizuálnej identity poskytovalo inštitúciam priestor na odlíšenie sa. Spoločným prvkom bola už spomínaná koruna, ale ďalšie prvky loga (a celkovej identity) už boli riešené samostatne s ohľadom na potreby prezentácie jednotlivých charakteristík inštitúcií. Nie všetky vizuálne identity 12 inštitúcií realizovalo štúdio Kontrapunkt samostatne, ale v niektorých prípadoch si pozvalo na spoluprácu ďalšie štúdiá.


Aj keď vizuálna identita dánskej správy bola vytvorená v rokoch 1990 – 2000 pôsobí aj dnes moderne a nadčasovo. Snaha Kontrapunktu o komplexné a jednotné riešenie vizuálnej identity s dôrazom pre poskytnutie priestoru pre vizuálnu individualitu jednotlivých inštitúcií je zreteľná pri každom z dvanástich riešení.

Reklamy

1 Logo – štátna správa Holandska

V Holandsku vzniku jednotnej vizuálnej identity predchádzali viaceré politické zmeny. Po roku 2005 začala čeliť holandská vláda viacerým krízam, čo vyústilo k niekoľkým zmenám kabinetov. Spoločným problémom pre všetky kabinety bol fakt, že štátna správa sa musela zredukovať a zdokonaliť. Kabinety videli svoju najdôležitejšiu úlohu v podpore spolupráce medzi úradmi a v zabraňovaní delenia úradov na menšie úseky. Tak vznikla idea jednotného výzoru a teda jedného loga, ktorá bola definovaná takto:„Vizualizácia vzťahu medzi ministerstvami a štátnymi úradmi začne používaním jediného loga určného pre vonkajšiu komunikáciu štátnej správy. Jasná komunikácia s verejnosťou má väčší význam ako prirodzená potreba ministerstiev a štátnych úradov profilovať sa vlastnými logami a vizuálnymi identitami. Celá štátna správa sa musí prezentovať jednotným výzorom a to zahrňuje aj riadiace úrady a štátne inštitúcie, ktoré priamo nepatria centrálnemu úradu v Hague.“

1 Logo
4. júla 2007 rada ministrov rozhodla, že všetky organizácie, ktoré spadali pod priamu zodpovednosť ministerstiev, budú zahrnuté do projektu 1 Logo a korešpondujúcej vizuálnej identity. Implementácia novej vizuálnej identity mala byť zvládnutá do troch rokov a mala byť realizovaná vo viac ako 150 štátnych úradov a organizácií. Do tendru na novú vizuálnu identitu bolo pozvaných päť agentúr;Eden, Koeweiden Postma, Total Identity, Studio Dumbar a Thonik.
Agentúry boli požiadané, aby vytvorili dva návrhy. Jeden, ktorý bude obsahovať prvok štátneho znaku a druhý voľný návrh bez obmedzenia.Tender vyhralo Studio Dumbar.


Logo pozostáva z modrej stuhy, na ktorej sú v dolnej tretine umiestnené dva levy držiace erb. Táto stuha je umiestňovaná na stred a navrch všetkým dokumentov a materiálov a symbolizuje pozíciu štátnej správy; priamo v strede spoločnosti, ale nestranne nad všetkými politickými stranami. Na triedenie organizácií, ktoré používajú nové logo bol navrhnutý hierarchický systém. Na samom vrchu je matka–vláda, nižšie sú dcéry–ministerstvá a pod nimi sú vnučky–inštitúcie spadajúce pod ministerstvá. Zámerom vlády bolo obmedziť delenie organizácií na menšie úseky, preto tento systém hierarchického delenia organizácií už s nižšími stupňami ako „vnučka“ nepočíta. Názov inštitúcie sa v takom prípade objaví len v záhlaví listu alebo v tiráži iného dokumentu. Teda nie pre každý jednotlivý úrad môže byť vytvorená vlastná verzia loga.
Nové logo svojim uniformným systémom prezentuje jednotnosť štátnej správy, ale riešenie Studia Dumbar poskytuje aj priestor pre odlíšenie sa. V návrhu bola vytvorená paleta konkrétnych farieb, inšpirovaná holandskou prírodou a klasickou holandskou maľbou, ktoré vo svojich materiáloch môžu organizácie používať. Hoci si organizácie nemôžu exkluzívne vybrať svoje farby, niektoré sa rozhodli používať iba niektoré farby z tejto palety. Napríklad Ministerstvo hospodárstva si vybralo červenú farbu.


Pre novú vizuálnu identitu bolo exkluzívne vytvorené písmo Rijksvorheid, autorom bol Peter Verheul. Ako základ použil písmo Versa, z ktorého vytvoril Rijksvorheid serif, a k nemu vytvoril bezserifovú verziu Rijksvorheid sans, ktoré malo byť určené na titulky, ale s narastajúcou mierou sa začalo používať na sádzanie textu. V dôsledku toho Verheul vytvoril aktualizáciu písma, ktorá rozlišuje rezy Rijksvorheid sans Heading (bezpätkové titulkové) a Rijksvorheid sans text (bezpätkové textové). Dôvodom pre vytvorenie exkluzívneho písma nebola len snaha o odlíšenia sa, ale boli to aj ekonomické dôvody. Ak sa malo písmo používať vo viac ako 150 organizáciách, vytvorenie nového písma predstavovalo niekoľkonásobne nižšie náklady ako zakúpenie takého množstva licencií.

Implementácia novej vizuálnej identity
Prijatie novej vizuálnej identity nebolo jednohlasné a nové logo bolo kritizované, napríklad podľa Huga van den Bos zo štúdia Koeweiden Postma (jeden z účastníkov tendru) to bola klasická štylizácia ešte klasickejšie znaku zo začiatku 19. storočia.


Implentácia prebiehala v rokoch 2008 – 2010 a zahŕňala viac ako 150 organizácií. Pre podporu implentácie bola vytvorená webstránka, na ktorej boli umiestenené inštruktážne videá ako pracovať s logom, s typografiou, farbami, papierom, umiestením na formát a prácou s fotografiou. Náklady na vytvorenie novej vizuálnej identity a jej implementáciu boli vyčíslené na viac ako 15 000 000 € (z toho 60 000 € stál dizajn) v priebehu rokov 2008-2010. Na druhej strane vláda deklarovala, že nová vizuálna identita dokáže vytvoriť ročné úspory až 5 000 000 €.

Vizuálna identita štátnej správy Českej republiky

Česká republika a Slovensko mali pri tvorbe vizuálnej identity štátnej správy rovnakú východiskovú situáciu, keďže do roku 1993 fungovali v spoločnom štáte a kultúrno spoločenské podhubie pre  grafický dizajn bolo približne rovnaké. V Čechách prebehli a konštatne prebiehajú zmeny vizuálnych identít jednotlivých ministerstiev a štátnych inštitúcií. Podobne ako na Slovensku však nejde o komplexné a jednotné riešenia vizuálnej identity štátnej správy ako celku. Situácia je rovnaká ako na Slovensku, kde každé ministerstvo, inštitúcie a úrady štátnej správy majú vlastné logo a vizuálnu identitu, ale neobsahujú žiadne spoločné identifikačné prvky, na základe ktorých by sa dal odčítať vzájomný vzťah inštitúcií. Niektoré ministerstvá používajú znak českého leva ako základ pre svoje
logá, iné ministerstvá pre zmenu používajú nové piktogramy alebo len samotnú typografiu.

Nové vizuálne identity vznikajú na základe verejných súťaží alebo tendrov, do ktorých sú pozvané renomované grafické štúdiá a agentúry. V snahe získať novú, originálnu a profesionálnymi maniérmi nezaťaženú vizuálnu identitu, niektoré ministerstvá zvolili iný prístup a niekoľkokrát zadali túto úlohu Ateliéru grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie VŠUP v Prahe. Tento postup ministerstiev ale kritizivali niektorí profesionální dizajnéri. Aleš Najbrt pre ČTK povedal: „Pokiaľ nové logo vytvárajú študenti, považujem to za chybu. Študenti majú študovať a takú prácu, ako je tvorba loga či vizuálneho štýlu štátnej inštitúcie majú robiť profesionáli. Študenti medicíny tiež neoperujú a študenti architektúry nestavajú domy.”

Vytvorenie jednotnej vizálnej identity pre české ministerstvá naznačilo Studio Najbrt v návrhu pre Ministerstvo zahraničných vecí. Jednoduchá štylizácia leva v kombinácii s písmom Republic od Suitcase Type Foundry a dva červené a modré vertikálne pruhy naznačujú uniformný prístup s možnosťou využitia tohto systému ako základ jednotnej vizuálnej identity pre všetky ministerstvá. Ministerstvo zahraničných vecí sa tento zámer zjednotenia vizuálnej identity na základe tohto loga snažilo presadiť, ale ostatné ministerstvá tento zámer nepodporili.