Tag Archives: studio dumbar

1 Logo – štátna správa Holandska

V Holandsku vzniku jednotnej vizuálnej identity predchádzali viaceré politické zmeny. Po roku 2005 začala čeliť holandská vláda viacerým krízam, čo vyústilo k niekoľkým zmenám kabinetov. Spoločným problémom pre všetky kabinety bol fakt, že štátna správa sa musela zredukovať a zdokonaliť. Kabinety videli svoju najdôležitejšiu úlohu v podpore spolupráce medzi úradmi a v zabraňovaní delenia úradov na menšie úseky. Tak vznikla idea jednotného výzoru a teda jedného loga, ktorá bola definovaná takto:„Vizualizácia vzťahu medzi ministerstvami a štátnymi úradmi začne používaním jediného loga určného pre vonkajšiu komunikáciu štátnej správy. Jasná komunikácia s verejnosťou má väčší význam ako prirodzená potreba ministerstiev a štátnych úradov profilovať sa vlastnými logami a vizuálnymi identitami. Celá štátna správa sa musí prezentovať jednotným výzorom a to zahrňuje aj riadiace úrady a štátne inštitúcie, ktoré priamo nepatria centrálnemu úradu v Hague.“

1 Logo
4. júla 2007 rada ministrov rozhodla, že všetky organizácie, ktoré spadali pod priamu zodpovednosť ministerstiev, budú zahrnuté do projektu 1 Logo a korešpondujúcej vizuálnej identity. Implementácia novej vizuálnej identity mala byť zvládnutá do troch rokov a mala byť realizovaná vo viac ako 150 štátnych úradov a organizácií. Do tendru na novú vizuálnu identitu bolo pozvaných päť agentúr;Eden, Koeweiden Postma, Total Identity, Studio Dumbar a Thonik.
Agentúry boli požiadané, aby vytvorili dva návrhy. Jeden, ktorý bude obsahovať prvok štátneho znaku a druhý voľný návrh bez obmedzenia.Tender vyhralo Studio Dumbar.


Logo pozostáva z modrej stuhy, na ktorej sú v dolnej tretine umiestnené dva levy držiace erb. Táto stuha je umiestňovaná na stred a navrch všetkým dokumentov a materiálov a symbolizuje pozíciu štátnej správy; priamo v strede spoločnosti, ale nestranne nad všetkými politickými stranami. Na triedenie organizácií, ktoré používajú nové logo bol navrhnutý hierarchický systém. Na samom vrchu je matka–vláda, nižšie sú dcéry–ministerstvá a pod nimi sú vnučky–inštitúcie spadajúce pod ministerstvá. Zámerom vlády bolo obmedziť delenie organizácií na menšie úseky, preto tento systém hierarchického delenia organizácií už s nižšími stupňami ako „vnučka“ nepočíta. Názov inštitúcie sa v takom prípade objaví len v záhlaví listu alebo v tiráži iného dokumentu. Teda nie pre každý jednotlivý úrad môže byť vytvorená vlastná verzia loga.
Nové logo svojim uniformným systémom prezentuje jednotnosť štátnej správy, ale riešenie Studia Dumbar poskytuje aj priestor pre odlíšenie sa. V návrhu bola vytvorená paleta konkrétnych farieb, inšpirovaná holandskou prírodou a klasickou holandskou maľbou, ktoré vo svojich materiáloch môžu organizácie používať. Hoci si organizácie nemôžu exkluzívne vybrať svoje farby, niektoré sa rozhodli používať iba niektoré farby z tejto palety. Napríklad Ministerstvo hospodárstva si vybralo červenú farbu.


Pre novú vizuálnu identitu bolo exkluzívne vytvorené písmo Rijksvorheid, autorom bol Peter Verheul. Ako základ použil písmo Versa, z ktorého vytvoril Rijksvorheid serif, a k nemu vytvoril bezserifovú verziu Rijksvorheid sans, ktoré malo byť určené na titulky, ale s narastajúcou mierou sa začalo používať na sádzanie textu. V dôsledku toho Verheul vytvoril aktualizáciu písma, ktorá rozlišuje rezy Rijksvorheid sans Heading (bezpätkové titulkové) a Rijksvorheid sans text (bezpätkové textové). Dôvodom pre vytvorenie exkluzívneho písma nebola len snaha o odlíšenia sa, ale boli to aj ekonomické dôvody. Ak sa malo písmo používať vo viac ako 150 organizáciách, vytvorenie nového písma predstavovalo niekoľkonásobne nižšie náklady ako zakúpenie takého množstva licencií.

Implementácia novej vizuálnej identity
Prijatie novej vizuálnej identity nebolo jednohlasné a nové logo bolo kritizované, napríklad podľa Huga van den Bos zo štúdia Koeweiden Postma (jeden z účastníkov tendru) to bola klasická štylizácia ešte klasickejšie znaku zo začiatku 19. storočia.


Implentácia prebiehala v rokoch 2008 – 2010 a zahŕňala viac ako 150 organizácií. Pre podporu implentácie bola vytvorená webstránka, na ktorej boli umiestenené inštruktážne videá ako pracovať s logom, s typografiou, farbami, papierom, umiestením na formát a prácou s fotografiou. Náklady na vytvorenie novej vizuálnej identity a jej implementáciu boli vyčíslené na viac ako 15 000 000 € (z toho 60 000 € stál dizajn) v priebehu rokov 2008-2010. Na druhej strane vláda deklarovala, že nová vizuálna identita dokáže vytvoriť ročné úspory až 5 000 000 €.

Reklamy